เราคือผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก
english version english  
 
       
:: เกี่ยวกับเรา
  บริษัท ตรีสมพลาสติก อินดสเตรียล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529 บนพื้นที่ 8 ไร่ 200 ตารางวา ด้วยทุน จดทะเบียน เบื้อง ต้น 5 ล้านบาท โดยประธานบริษัทฯ ขณะ นั้นคือ นาย คมสันต์ แซ่ตั้ง ได้มอง เห็น ความจำเป็น และความต้องการ ผลิต ภัณฑ์ พลาสติก ในสัง คมไทยมีมาก ซึ่ง กำลังก้าว สู่การพัฒนา ประเทศอย่างต่อ เนื่อง
นโยบายการดำเนินการเพื่อให้การ บริหารงานเป็นไปอย่างมีประ สิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ยึดหลัก ดำเนินธุรกิจ ดังนี้
เป็นบริษัทฯที่รับผลิตสินค้าพลาสติก
ทุก ชนิดให้กับลูกค้า โดยไม่เน้นการผลิตเพื่อจำหน่ายเอง
การดำเนินธุรกิจต้องมีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
การบริการที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา
การนัดหมาย
มุ่งมั่นพัฒนาผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ และหากหลายรูปแบบ เพื่อการบริการ
ลุกค้าตลอดเวลา
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับจากห้างสรรพสิน ค้าชั้นนำทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์, โรบินสัน, เดอะมอลล์,ไทยดีเอ็มอาร์, โตคิว, พาต้า, ตั้งฮั่วเส็ง รวมจนถึงการค้าปลีกทั่วประ เทศและยังได้ขยาายการส่งออกของลูกค้า ต่างประเทศ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้อง การของลูกค้าภายในประเทศและต่างประ เทศ
 

www.trisom.com Copy right © 2003 All Right reserved