ABOUT 2018-03-20T05:02:18+00:00

บริษัท ตรีสมพลาสติกอินดัสเตรียล จำกัดก่อตั้งขึ้นในปี 2529 บนเนื้อที่ 8 ไร่ 200 ตารางวา ด้วยทุนจดทะเบียนเบื้องต้น 5 ล้านบาท โดยประธานบริษัทในขณะนั้นคือ นาย คมสัน แซ่ตั้ง ท่านได้มองเห็นว่า ประเทศไทยมีความจำเป็นและความต้องการพลาสติกมากและยังก้าวสู่การพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ตรีสมพลาสติกอินดัสเตรียล จำกัด ได้จัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อรองรับการขยายงาน และการให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น ภายใต้การบริการงานของ ประธานกรรมการบริหาร นาย สมศักดิ์ จันทราสกาววงศ์ โดยมีบริษัทในเครือรวม 2 แห่ง แยกหน้าที่การบริหารงาน และรวมทุนจดทะเบียนในปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 32 ล้านบาท

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับจากห้างสรรพสิน ค้าชั้นนำทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์, โรบินสัน, เดอะมอลล์, ไทยดีเอ็มอาร์, โตคิว, พาต้า, ตั้งฮั่วเส็ง รวมจนถึงการค้าปลีกทั่วประเทศและยังได้ขยายการส่งออกของลูกค้า ต่างประเทศ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้อง การของลูกค้าภายในประเทศและต่างประ เทศ

นโยบายการดำเนินงาน

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทไดยึดหลักการดำเนินงานธุรกิจไว้ ดังนี้

  1. เป็นบริษัทที่รับผลิตสินค้าพลาสติกทุกชนิดให้แก่ลูกค้า
  2. การดำเนินธุรกิจต้องมีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และผลิตแต่สินค้าที่มีคุณภาพ
  3. การบริการที่รวดเร็วและตรงต่อเวลาตามการนัดหมาย

30 ปี แห่งความสำเร็จ

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัท ตรีสมพลาสติก อินดัสเตรียล จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้เป็นผู้รับผิดชอบในการผลิตสินค้าอย่างแพร่หลาย ทำให้บริษัทฯ มีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ

และเรากำลังขยายตลาดเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ทันกับตลาดที่มีเพิ่มมากขึ้น ให้มีมาตรฐานที่ดีและบริการที่มากขึ้น เพื่อมุ่งไปสู่ ISO 9002